Upp
Lars Forsberg

Vad är kodning?

Kodning innebär att rådgivarens yttranden bedöms tillförlitligt enligt standardiserad manual.

Kodning innebär att yttranden i ett samtal bedöms enligt en tillförlitlig, standardiserad manual. Kodning av rådgivarens yttranden i ett samtal görs enligt Motivational Interviewing Treatment Integrity Manual (MITI 4.2.1) och ger svar på: 'I hur hög grad används MI under samtalet?'

Kodning av klientens yttranden i ett samtal görs enligt Client Language EAsy Rating (CLEAR) och ger svar på vilka klientyttranden som är neutrala och inte bedöms inverka på klientens framtida förändring samt vilka som utgör förändringstal (för en förändring) respektive vilka som utgör bibehållandetal (mot en förändring).

Så går kodningen till

Kodning sker med hjälp av kodningsmanualer. Rådgivare yttranden kodas enligt 'Motivational Interviewing Treatment Integrity Coding Manual 4.2.1' (MITI). Klienters yttranden kodas enligt CLEAR-manualen. Även klientens grad av självutlämnande kan kodas i en 7-stegs skala.

Miguel A. Amutio

SJÄLVUTLÄMNADE

Klientens självutlämnande tal under samtal bedöms på en 7-stegs Likertskala. Klientens kodade grad av självutlämnande har i forskningen haft samband med klientens framtida förändring. 

Självutlämnande/​ ​Self-Exploration


image

CLEAR

Med CLEAR ('Client Language EAsy Rating') kodas två variabler med var och en sju underkategorier. De två typerna av klientyttranden är dels klientens yttrande i samtalet, som talar för att klienten kommer att förändra sig (Förändringstal) dels yttranden som talar emot att klienten kommer att förändra sig (Bibehållandetal).
Yttranden för respektive mot förändring definieras i sex underkategorier och kodas som frekvensräkning. Kodningen sammanfattas i procent förändringstal (frekvensen förändringstal / frekvensen förändringstal + frekvensen bibehållandetal).

Manual​ ​för​ ​kodning​ ​av​ ​klienttal

Tomt CLEAR-protokoll


image

MITI

Med MITI kodas 14 variabler, som definierar yttranden i rådgivarens samtal och övergripande utförande av samtalet. De fyra övergripande variablerna sammanfattas i två komponenter: Relationsvariabeln - bemötande (Empati och Partnerskap) samt Tekniska variabeln – förändringsdrivande (Främja förändringstal och Dämpa Bibehållandetal). Tio typer av samtalsyttranden definieras och frekvensräknas (Information, Övertala, Övertala med tillstånd, Fråga, Enkel reflektion, Komplex reflektion, Bekräfta, Söka samarbete, Betona autonomi, Konfrontera).

Den första versionen av 'Motivational Interviewing Treatment Integrity Coding Manual' publicerades 2003 (MITI 2.0). Den uppdaterades med stöd av ny forskning till versionerna, MITI 3.0 och MITI 3.1. MIC Lab publicerade 2015 den senaste uppdateringen (MITI 4.2.1) på svenska.

image

Manualer och protokoll


image

Utbildning av kodare

Kodningen på MIC Lab görs på samma sätt som vid vetenskaplig prövning av MI. Oberoende av vem som kodar på MIC Lab ska samma bedömning göras. Bedömningen ska inte variera från ett år till ett annat. För att arbeta som professionell kodare på MIC Lab krävs kontinuerlig träning och reliabilitetsprövning.


image

Utbildningshistorik

För att utbilda sig till professionell MITI-kodare på MIC Lab krävs en grundutbildning som examineras med en reliabilitetskontroll. Därefter krävs kontinuerlig träning.

Vid inrättandet av MIC Lab 2005, som forskargrupp på Karolinska institutet, utbildades de första kodarna vid University of New Mexico, USA av Dr Theresa Moyers som med medarbetare utvecklat MITI. Under 2005 utbildade Dr Moyers och Dr Ernst kodarna på MIC Lab. Under 2006 utbildning av Dr Denise Ernst och Dr Carolina Yahne samt 2007 utbildades MIC Lab-kodare i MITI samt i CLAMI (föregångare till CLEAR) av Dr Ernst. Under 2015 utbildade Dr Ernst MIC Lab-kodarna i MITI 4.2.1.

image

Träningsmöten

Kodarna på MIC Lab tränar gemensamt 2 timmar varje vecka. Under mötena kodas samma samtal gemensamt och oberoende av varandra. Svårigheter i kodningar diskuteras. Vid svåra bedömningar, som inte täcks av MITI-manualen utformas tillägg som komplement till manualen. Under träningsmöten utvecklas och förbättras pedagogiken i återkoppling av kodningsresultat till den som låter koda samtal.

image

Interbedömarreliabilitet

Ett mått på reliabilitet för var och en av kodarna erhålls varje år genom att slumpvis utvalda samtal som inkommer till MIC Lab kodas. Reliabiliteten mellan kodarna i respektive variabel i MITI har befunnits vara mellan 'god' och 'utmärkt' enligt de statistiska tumregler som angivits av Cicchetti (1994).

image

Kvalitetssäkring av verksamhet

Olika verksamheter t.ex. institutioner, behandlingshem, vårdcentraler, kommunens miljökontor kan få sitt MI-utövande kvalitetssäkrat. Kvalitetsäkring görs på två olika nivåer: 'Vetenskaplig bedömning av MI- kompetens' och 'Monitorering av MI- kompetens'. Kontakta gärna MIC Lab för mer information om kvalitetssäkring av verksamhet. kontakt@miclab.se

Vetenskaplig bedömning av MI kompetens

Vid ’Vetenskaplig bedömning av MI kompetens’ krävs samma procedurer som vid vetenskaplig prövning av MI. Denna typ av kvalitetsäkring används för att visa att den MI som görs är evidensbaserad. Verksamheten spelar då in alla samtal där MI används under viss tidsperiod. Tre slumpvis utvalda samtal per kvartal och rådgivare kodas därefter av MIC Lab.

Efter genomförd kvalitetssäkring utfärdas ett intyg och MIC Lab sammanställer en kort rapport där kodningsresultaten anonymiseras och sammanställs så att ingen enskild behandlare kan identifieras. Rådgivargruppens visade MI kompetens redovisas och relateras till rekommenderade kompetensnivåer för baskompetens respektive skicklighet i MI enligt MITI.

Kvalitetssäkringen kan kombineras med att rådgivarna får återkoppling på sina prestationer endera genom att verksamheten organiserar handledning där kodningsprotokollen används som underlag eller genom att MIC Lab ger rådgivare återkoppling per telefon på ett eller flera samtal som har kodats. Rådgivaren ges möjlighet att diskutera samtalet och kodningen direkt med kodaren.

Screenshot
Screenshot

Monitorering av MI kompetens

Vid ’Monitorering av MI kompetens’ används ett samtal per rådgivare och kvartal för kodning. Rådgivare eller verksamhet väljer vilket samtal som ska skickas in till MIC Lab. Efter genomförd kvalitetssäkring utfärdar MIC Lab intyg på att verksamheten kontinuerligt förser sig med oberoende feedback på sitt MI-utövande.

Monitorering av MI kan kombineras med att rådgivarna får återkoppling på sina prestationer endera genom att verksamheten organiserar handledning där kodningsprotokollen används som underlag eller genom att MIC Lab ger rådgivare återkoppling per telefon på ett eller flera samtal som har kodats. Rådgivaren ges möjlighet att diskutera samtalet och kodningen direkt med kodaren.